O projekcie

SŁONECZNY GARBÓW

 

Beneficjent: Gmina Garbów

Całkowita wartość projektu: 2 289 166,88 zł

Kwota dofinansowania: 1 767 170,81 zł

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. Celem Projektu jest promocja wśród mieszkańców Gminy rozwiązań związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Garbów. Zakres projektu zakłada instalację 155 szt. zestawów ogniw fotowoltaicznych w  obiektach prywatnych do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 0,4568 MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjną, promocyjną oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców Gminy Garbów, którzy skorzystają z efektów realizacji projektu wynosi ponad 600 osób w 155 obiektach. W ogólnej liczbie 155 sztuk zestawów fotowoltaicznych zawiera się:
– 7 sztuk instalacji na gruncie
– 29 sztuk instalacji na budynkach gospodarczych
– 119 sztuki instalacji na budynkach mieszkalnych

Instalacje, przez cały okres trwałości (5 lat) będą własnością Gminy Garbów  i  zostały przewidziane do zamieszczenia na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gmina podpisała umowy użyczenia.

GŁÓWNYM CELEM projektu jest zwiększenie stosowania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Garbów.

Cele szczegółowe projektu:

CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [0,4568 MW w 2019 r.].;
CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. [408,22 Mwhe/rok od 2019 r.];
CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie OZE [137,85 t. ekwiwal. CO2 / rok od 2019r.].